Όροι Χρήσης

Η εταιρεία ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΑΕ με έδρα στην οδό Φλέβας Ρουβικώνος 19, 13122 ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής,
«ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ» ή/και «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων») όπως ορίζεται στον ισχύοντα νόμο, του οποίου
στοιχεία επικοινωνίας είναι:
ΤΗΛ +30 2105 7777 745 – Fax +30 210 5777 640
E-mail: info@antzoulatos.com
προτίθεται να σας ενημερώσει σύμφωνα με το άρθ. 13 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (εφεξής για συντομία «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ») για να αναλάβει τον ρόλο του κατόχου των προσωπικών δεδομένων που θα προέλθουν από εσάς και η οποία θα προβεί στη σχετική επεξεργασία για τους σκοπούς και σύμφωνα («Ιστότοπος»), ενώ δεν ισχύει για άλλους δικτυακούς τόπους στους οποίους μπορείτε να συμβουλευτείτε μέσω εξωτερικών συνδέσμων και προέρχεται από Πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο. 13 των Κανονισμών που ισχύουν για όσους αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο ή με το ιστολόγιο που είναι συνδεδεμένο με αυτόν.
Με το παρόν διευκρινίζεται ότι σύμφωνα και για τους σκοπούς των άρθρων. 12 των ισχυόντων κανονισμών,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας κοινοποιείτε θα καταγράφονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στα αρχεία μας, έντυπα και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα τεχνικά μέτρα και επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται μέσω της χρήσης εργαλείων και διαδικασιών κατάλληλων για την εγγύηση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

1. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας που ΔΕΝ απαιτούν ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ του ενδιαφερομένου – Υποχρέωση παροχής στοιχείων
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) να συνάψει, να συνάψει και να εκτελέσει σύμβαση που αφορά τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προσφέρει η ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ και να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας μετά την αγορά και σε σχέση μεαντιρρήσεις στα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αγοράστηκαν.
β) εκπλήρωση φορολογικών ή λογιστικών υποχρεώσεων.
γ) για τη διαχείριση πελατών (διαχείριση πελατών, διαχείριση συμβολαίων,παραγγελίες, αποστολές και τιμολόγια).
δ) να διεκδικήσει ή να υπερασπιστεί ένα δικαίωμα στο δικαστήριο, καθώς και σε διοικητικές ή νομικές διαδικασίες και συμβιβασμού στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, την κοινοτική νομοθεσία από τους κανονισμούς.
ε) να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που ορίζει νόμος, κανονισμός, κοινοτική νομοθεσία ή με εντολή της Αρχής.
Η επεξεργασία που αναφέρεται στα στοιχεία α), β), γ), δ), ε) παραπάνω είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας και ζητείται από τον χρήστη με συνέπεια η ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ να μην έχει καμία υποχρέωση να αποκτήσει ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων ως νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπική για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω

2. Σκοπός και νομική βάση της διεκπεραίωσης που απαιτεί τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου - Δ.Ε.Π. για την παροχή των δεδομένων
Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από τη ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ για τους εξής σκοπούς:
α) μάρκετινγκ: με αποστολή email για να προτείνουμε προσφορές και πρωτοβουλίες για εμπορικές πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες της ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ. Εννοείται ότι η επεξεργασία των δεδομένων για το σκοπό αυτό θα είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή ελεύθερα
β) ικανοποίηση πελατών: σημαίνει τις δραστηριότητες επεξεργασίας που στοχεύουν στη συλλογή που σχετίζονται με τις αγοραστικές σας εμπειρίες. Εννοείται ότι η επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό αυτό θα είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή ελεύθερα με τους τρόπους που υποδεικνύονται στο ακόλουθο σημείο 6. Τυχόν παράλειψη παροχής ή ανάκλησης συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την εκτέλεση της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο.
Αναφορικά με τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και ικανοποίησης πελατών, διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση αποτυχίας και ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία από τον χρήστη, η ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ δεν θα δικαιούται να διεξάγει τις εν λόγω δραστηριότητες, με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που προκύπτει από τη σύναψη της σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι η συγκατάθεση που δόθηκε μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς αυτό να προκαλεί αποκλεισμό για τη διεξαγωγή της υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συναφθείσα σύμβαση.

3. Τυχόν αποδέκτες προσωπικών δεδομένων ή κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων
Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν, εντός των ορίων του αναγκαίου, στις κατηγορίες των αποδεκτών συμπεριλαμβανομένων:
α) εξουσιοδοτημένο προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο και εκπαιδευμένο από τον ιδιοκτήτη, το οποίο έχει δεσμευτεί την εμπιστευτικότητα ή έχουν κατάλληλη νομική υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
β) προσωπικό τρίτων που παρέχει υπηρεσίες στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων που πραγματοποιεί επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό και με τις οδηγίες του τελευταίου ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων:
- εταιρείες ή επαγγελματικές εταιρείες που παρέχουν βοήθεια, συμβουλευτικές υπηρεσίες ή συνεργασίες λογιστικά, διοικητικά, νομικά, φορολογικά και οικονομικά θέματα με τα οποία έχει ασχοληθεί σύναψε σύμβαση σύμφωνα και για τους σκοπούς του άρθρου 28 του κανονισμού τρίτες εταιρείες που διαχειρίζονται το ιστολόγιο ή/και τις καμπάνιες μάρκετινγκ με τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση σύμφωνα και για τους σκοπούς του άρθρου 28 του κανονισμού.
Ισχύοντες Κανονισμοί.
Για τα θέματα που αναφέρονται στις αρ. 1 και 2 αναφέρεται μόνο η κατηγορία παραληπτών, καθώς είναι το αντικείμενο συχνών ενημερώσεων και αναθεωρήσεων. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ζητήσουν τη λίστα ενημέρωση των παραληπτών επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

4. Περίοδος διατήρησης δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τη δίωξη των ειδικών σκοπών της επεξεργασίας για τους οποίους ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και, σε ειδικός:
- για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 2 παραπάνω για τον απαραίτητο χρόνο
για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 10 ετών από τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων σας για την εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεων και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός των προθεσμιών που έχει συσταθεί από το νόμο για την παραγραφή των δικαιωμάτων.

5. Μέθοδοι διασφάλισης
Σύμφωνα και για τους σκοπούς του άρθρου 12 του GDPR, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα μας γνωστοποιήσετε θα καταγραφούν, θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν στα αρχεία μας, σε χαρτί και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρ. 32 από GDPR. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε λειτουργία ή σύμπλεγμα λειτουργίες μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στην τέχνη. 4, παράγραφος 1, σημείο 2 του GDPR. Επεξεργασία δεδομένων προσωπική θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εργαλείων και διαδικασιών κατάλληλων για την εγγύηση της ασφάλειας και της ασφάλειάς τους εμπιστευτικότητας και μπορεί να πραγματοποιηθεί, άμεσα ή/και μέσω εξουσιοδοτημένων τρίτων, είτε χειροκίνητα χρησιμοποιώντας έντυπα μέσα ή με τη βοήθεια μέσων πληροφορικής ή ηλεκτρονικών εργαλείων. Τα δεδομένα, για τους σκοπούς της ορθής διαχείρισης της σχέσης και της εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων μπορούν να περιλαμβάνεται στην εσωτερική τεκμηρίωση του Ιδιοκτήτη και εάν χρειάζεται και στα αρχεία και στα μητρώα που ορίζει ο νόμος.